start  |  mail  |  szkoła 

Biblioteka Szkolna
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim

Szkoła Podstawowa nr 4  |  Aleksandrów Łódzki  |  Historia Aleksandrowa

Strona główna

Biblioteka

Koło regionalne

Kontakt e-mail

Regulaminy biblioteki SP4

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych
w czytelni

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do poszukiwań źródłowych za pomocą Internetu, do przeglądania programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece (udostępnianych jedynie na miejscu), oraz przygotowania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na tych komputerach.

2. Komputer może być wykorzystany jedynie do celów edukacyjnych: nie wolno go używać do przeglądania stron WWW prezentujących treści zabronione i nieetyczne, prowadzenia rozmów na kanałach posługujących się wulgarnym słownictwem.

3. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania i danych.

4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

5. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do wpisania do zeszytu odwiedzin.

6. Przy stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba (dwie za zgodą bibliotekarza pracujące w ciszy i nie zakłócające pracy biblioteki).

7. Uczniowie chcący systematycznie pracować przy komputerach bibliotecznych są zobowiązani do posiadania własnego konta (należy zgłosić się do administratora sieci).

8. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho. Bibliotekarz może zlecić korzystanie ze słuchawek lub wyłączenie dźwięku.

9. Wszelkie wyszukiwane informacje użytkownik zapisuje na własnych nośnikach danych. Tworzenie plików, folderów na istniejących dyskach lub zapisywanie na pulpicie jest możliwe tylko za zgodą bibliotekarza.

10. Użytkownicy mogą wydrukować potrzebne im pliki przy użyciu drukarki sieciowej za zgodą bibliotekarza. Drukowanie jest nieodpłatne.

11. W czytelni nie wolno przebywać z jedzeniem i piciem.

12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę. Wszelkie okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni.

13. Należy dbać o ład i porządek na stanowiskach i w czytelni. Przed zakończeniem zajęć uczniowie porządkują swoje stanowiska.

14. Pod żadnym pozorem nie wolno użytkownikowi przyłączać, odłączać, ani przełączać urządzeń w zestawach komputerowych.

15. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu.

16. O ile nauczyciel nie poleci inaczej po zakończonych zajęciach nie należy wyłączać jednostki centralnej ani monitora.

17. Przed wyłączeniem komputera należy zakończyć działanie wszystkich programów.

18. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.

19. W przypadku niestosowania się do obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sieci użytkownika, odsunięcia go (do odwołania) od korzystania z komputerów i/lub dokonania wpisu do dziennika elektronicznego.

20. Z pracowni komputerowej mają prawo korzystać nieodpłatnie uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

21. Na przerwach śródlekcyjnych nie ma możliwości korzystania z komputerów, z wyjątkiem pierwszej przerwy obiadowej klas I-II (11.30-11.50).

22. Uczniowie zobowiązani są do dokonania wcześniejszej rezerwacji stanowiska komputerowego (w dniu korzystania ze sprzętu).

23. W przypadku dużej liczby osób zapisanych do korzystania z komputerów, jednostkowy czas użytkowania ograniczony jest do 1 godziny.

24. Każdy użytkownik pracowni komputerowej jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem.

 

Regulamin czytelni (zobacz) 

Regulamin wypożyczalni (zobacz)

 

Opracowanie 2013 © Marzena Wlazłowicz-Pietras

projekt: www.atcsites.com