start  |  mail  |  szkoła 

Biblioteka Szkolna
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim

Szkoła Podstawowa nr 4  |  Aleksandrów Łódzki  |  Historia Aleksandrowa

Strona główna

Biblioteka

Koło regionalne

Kontakt e-mail

Regulaminy biblioteki SP4

Regulamin wypożyczalni 

1. Wypożyczalnia otwarta jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy naszej szkoły oraz rodzice uczniów na kartę swoich dzieci.

3. Korzystanie z biblioteki jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Regulamin biblioteki zawierający zasady korzystania ze zbiorów oraz stanowisk komputerowych, umieszczony jest w pomieszczeniu biblioteki w widocznym miejscu.

5. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca (na czas wakacji książek nie wypożycza się).

6. Wypożyczone książki należy szanować.

7. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na własną kartę biblioteczną.

8. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.

9. Jednocześnie czytelnik może posiadać na karcie dwie pozycje (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie (z wyjątkiem podręczników, które są udostępniane na rok szkolny).

10. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć, lub skrócić termin zwrotu wypożyczonych książek.

11. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.

12. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

13. W przypadku braku terminowego zwrotu książek (mimo upomnień ze strony bibliotekarza), nauczyciel ma prawo odmówić udostępnienia kolejnej pozycji.

14. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.

15. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz. Dopuszczalne jest odkupienie innej pozycji - wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

16. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych z biblioteki materiałów i książek na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

17. Nauczyciel - bibliotekarz może ukarać ucznia wpisem do dziennika elektronicznego za niewłaściwe zachowanie w bibliotece szkolnej i łamanie regulaminu biblioteki.

18. Nauczyciel - bibliotekarz może nagrodzić ucznia pozytywnym wpisem do dziennika elektronicznego za prace wykonane na terenie biblioteki szkolnej.

19. Uczeń ma wolny dostęp do półek, z wyjątkiem lektur szkolnych podawanych przez bibliotekarza.

20. W bibliotece obowiązuje cisza.

21. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem biblioteki.  

 

Regulamin czytelni (zobacz) 

Regulamin pracowni multimedialnej (zobacz)

 

pracowanie 2013 © Marzena Wlazłowicz-Pietras

projekt: www.atcsites.com